Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Yellowleaf, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Yellowleaf. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Overeenkomst

2.1 Totstandkoming van de overeenkomst

Prijzen en aanbiedingen vermeldt op de website zijn geen offertes. Yellowleaf kan pas een offerte opstellen indien alle noden van de klant gekend zijn, waardoor de prijzen en aanbiedingen slechts indicaties zijn. Offertes dienen steeds aangevraagd te worden.

Elke offerte of prijsbepaling van Yellowleaf is steeds vatbaar voor wijzigingen en blijft steeds zonder verbintenis. Elke offerte of prijsbepaling blijft geldig tot 8 dagen na offerte datum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op offerte. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Yellowleaf. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.

2.2 Wijzigingen aan de overeenkomst

Alle wijzigingen in scope en functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

2.3 Annulatie van de overeenkomst

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Yellowleaf haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 EUR.

2.4 Middelenverbintenis

Behoudens op grond van een schriftelijk en uitdrukkelijk beding kan Yellowleaf nooit tot enig resultaat gehouden zijn.

2.5 Overdracht van de overeenkomst

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Yellowleaf voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Yellowleaf.

3. Levering

3.1 Specificatie van de levering

Bij gebreke van een geschreven functionele specificatie kan Yellowleaf niet aangesproken worden omtrent enig bijzonder oogmerk dat de klant zou hebben met betrekking tot het project. Bovendien heeft Yellowleaf in dat geval de volledige vrijheid om de diensten te leveren op de wijze die zij aangewezen acht.

3.2 Leveringstermijn

De datum van levering wordt slechts als redelijke aanwijzing opgegeven en bindt Yellowleaf niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

3.3 Levering van gegevens door de klant

De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ons mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

3.4 Aanvaarding van de levering

Alle leveringen die niet bij aangetekend schrijven binnen de zeven dagen uitdrukkelijk zijn geprotesteerd gelden als onherroepelijk aanvaard.

3.5 Levering van software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Yellowleaf voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Yellowleaf wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Yellowleaf leiden. Geen enkele overeenkomst met Yellowleaf brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Yellowleaf of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

4. Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Yellowleaf contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Yellowleaf kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Yellowleaf. De betaling is pas geschied na boeking op de rekening van Yellowleaf. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Yellowleaf, is de klant aan Yellowleaf een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Yellowleaf zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant
maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Yellowleaf gemaakte creaties niet gebruiken.

Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren na betaling van 90% van de facturen. De overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract betaald heeft.

Webprojecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Online marketing-trajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden.

Yellowleaf is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bv. website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Yellowleaf zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Yellowleaf gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een
gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Behoudens andersluidend beding zijn onze prijzen uitgedrukt in Euro, exclusief B.T.W. Yellowleaf behoudt het recht haar prijzen aan te passen, indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen zouden voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in een van de andere bestanddelen van de door Yellowleaf in aanmerking genomen kostprijs.

5. Risico

Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Yellowleaf bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

6. Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Yellowleaf of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Yellowleaf. Op eerste verzoek van Yellowleaf zal de klant Yellowleaf hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Yellowleaf die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door Yellowleaf ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en zal directe afsluiting als gevolg hebben. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Yellowleaf alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Yellowleaf te claimen. Zo laat Yellowleaf bij wijze van voorbeeld op haar servers of die van haar contracterende partijen geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van Yellowleaf of die van haar contracterende partijen activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit. Yellowleaf heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien aan 1 van voorgaande voorwaarden is voldaan.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Overmacht

Yellowleaf zal in geen geval aangesproken kunnen worden voor enige tekortkoming veroorzaakt door (1) overmacht (2) imprevisie (3) een handeling van enige uitvoerend of wetgevend overheidsorgaan (4) wanprestatie van een leverancier of onderaannemer (5) diefstal, opzettelijke schadeverwekking, stakingen, strike, lock-out of bedrijfsactie van welke soort ook (6) enige omstandigheid die redelijkerwijze buiten haar controle valt. Overmachtsituaties zoals de in dit artikel genoemde situaties en bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Yellowleaf geen controle heeft, bevrijden Yellowleaf, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

7.2 Algemeen

Yellowleaf verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Yellowleaf zijn middelenverbintenissen. Yellowleaf is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na ontwikkeling van een website voorzien wij in een transparante overdracht en installatie. We voorzien ook een garantieperiode van 6 weken na testoplevering, voor het verwerken van technische bugs. De testoplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 6 weken definitief.

De aansprakelijkheid van Yellowleaf beperkt zich maximaal tot de derving van de vergoeding die haar toekomt op grond van deze overeenkomst, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen, over een periode van drie maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Yellowleaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. In geen geval is enige vergoeding verschuldigd voor onrechtstreekse schade of voor winstderving. In geen geval is Yellowleaf aansprakelijk voor onrechtstreekse schade welke klanten of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Yellowleaf of haar aangestelden zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Yellowleaf kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Yellowleaf netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Yellowleaf.

In het bijzonder geldt:

De klant is ten allen tijde volledig verantwoordelijk voor alle gegevens die zich op de haar toegewezen ruimte op de systemen van Yellowleaf of haar aangestelden bevindt of die via de systemen van Yellowleaf of haar aangestelden verstuurd worden. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle schade en gevolgschade die veroorzaakt is door het gebruik en misbruik van zijn toegang tot systemen van Yellowleaf of haar aangestelden. De klant wordt verondersteld een back-up te hebben van alle gegevens die zich op de systemen van Yellowleaf of haar aangestelden bevinden. Yellowleaf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies van gegevens of schade aan de gegevens van de klant buiten haar wil om. In het bijzonder is Yellowleaf niet verantwoordelijk voor schade aan de klant ten gevolge van een technische storing of technisch defect, evenmin ten gevolge van virussen of andere software die erop uit is schade toe te brengen. De klant dient schade aangebracht door derden rechtstreeks te verhalen op deze derden, Yellowleaf kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Yellowleaf geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Yellowleaf kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

7.3 Aansprakelijkheid software

Onverminderd artikel 7.1 en 7.2, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

8. Duur en beëindiging

8.1 Duur

Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle overige producten en/of diensten van Yellowleaf aangegaan voor de duur van 12 maanden, de looptijd is tevens op de factuur aangegeven. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of Yellowleaf. Een overeenkomst kan door de opdrachtgever enkel en alleen opgezegd worden door minimaal twee kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn een mail te versturen naar info@yellowleaf.be. Hierbij dient duidelijk vermeld te worden welke dienst(en) stopgezet moet(en) worden.

8.2 Ontbinding

Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen, voor zover zulks nuttig zou zijn, na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Yellowleaf het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. Yellowleaf houdt zich het recht voor domeinen en hosting niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met zes maanden.

8.3 Gevolgen

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Yellowleaf verleende diensten betalen, alsook de kosten die Yellowleaf moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Yellowleaf nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Yellowleaf. Bovendien behoudt Yellowleaf het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke schikking.

Gedurende een periode van twaalf maanden vanaf de beëindiging van het contract, ongeacht de grond van deze beëindiging, zal de klant zich onthouden om met werknemers of gebruikelijke leveranciers van Yellowleaf of diens klanten te contracteren of deze ertoe over te halen enige Concurrerende Activiteit te voeren. De term ‘Concurrerende Activiteit’ duidt in deze overeenkomst op elke handel of activiteit gelijk of gelijkaardig aan, of in conflict met, of in concurrentie met enige handel of activiteit die betrekking heeft op de geleverde diensten. Gedurende een periode van vierentwintig maanden vanaf de beëindiging van het contract, ongeacht de grond van deze beëindiging, zal de klant zich onthouden om rechtstreeks of onrechtstreeks enige Concurrerende Activiteit uit te voeren ten behoeve van het project in het kader waarvan de diensten geleverd werden. Een schending van de verbintenissen van dit artikel door klant of leveranciers geeft van rechtswege aanleiding tot een schadevergoedingsplicht van 62.000 Euro, zonder dat zulks afbreuk doet aan het recht van Yellowleaf om een hogere vergoeding te vorderen op grond van bewezen schade.

9. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

10. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Yellowleaf en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

11. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Yellowleaf. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

12. De creatie van onderscheidingstekens

Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u.

We willen er u wel op wijzen dat Yellowleaf niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.

Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.

We bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden samengewerkt.

Het aankopen van fonts, stockfoto’s en ander grafisch materiaal gebeurt in overleg met de klant en wordt doorgerekend aan de klant. Dit kan gaan over een jaarlijkse of een éénmalige kost.

13. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat het door Yellowleaf voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Yellowleaf.

14. Hosting

Voor de hosting werkt Yellowleaf samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Yellowleaf de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

De hostingdiensten worden door Yellowleaf aan de klant verstrekt per jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd via e-mail, met name via info@yellowleaf.be en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk twee maand voor de verjaardag van de hostingregistratie zijn opzeg aan Yellowleaf over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

15. Domeinnaam

Indien de klant een domeinnaam bestelt via Yellowleaf, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Yellowleaf staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Yellowleaf. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Inleiding en begrippen

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

16.2 Template (Themeforest)

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de templates verschillen naargelang de verkoper. De intellectuele eigendomsrechten van templates aangekocht via Themeforest vallen onder volgende licentie: http://themeforest.net/licenses.

16.3 Content Management Systemen

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de nodige software voor het beheer van de inhoud van de website) en de templates behoren exclusief toe aan Yellowleaf of een derde waarmee Yellowleaf hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Yellowleaf, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan WordPress vallen onder volgende licentie: https://wordpress.org/about/license/.

De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Yellowleaf te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Yellowleaf onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van Yellowleaf waarvan hij kennis neemt.

16.4 Algemeen

De klant aanvaardt dat een gelijkaardige opbouw van de website terug gevonden kan worden bij andere door Yellowleaf en haar contracterende partijen ontwikkelde sites.

Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Yellowleaf werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Yellowleaf verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

17. Onderhoudscontract

Na de contractuele garantieperiode van 6 weken kan Yellowleaf verder werken onder een onderhoudscontract/servicecontract. Zo’n onderhoudscontract laat ons toe om een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen.